කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හෙල බොජුන්හල් සඳහා කාන්තාවන් බඳවා ගැනීම මේ දිනවල සිදුවේ.

ඒ අනුව බඳවා ගනු ලබන කාන්තාවන් හට කෘෂි ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳව මනා පුහුණුවක් ලබාදෙනු ලැබේ.

හලාවත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් මාටීන් ගොවිපල පරිශ්‍රය තුළ ජූනි මස 17 වන දින විවෘත කරන ලද හෙල බොජුන්හල වෙත මෙම කෘෂි ව්‍යවසායිකාවන් අනුයුක්ත කිරීමට නියමිතය.

හලාවත පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකය මඟින් ‍මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

වයස අවුරුදු 55ට අඩු නිරෝගී කාන්තාවක් වීම මෙන්ම බංගදෙණිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක් වීම හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ‘සිතමු’ සමිතියේ හා කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය හිමි කාන්තාවක් වීම අයදුම් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් බව කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ඒකකයේ කෘෂිකර්ම උපදේශිකා සජීවනී ගුණතිලක මහත්මිය පැවසීය.

ජූනි මාසය ඇතුලත බඳවා ගැනීම් සිදු කර අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත අතර සීමිත කාන්තාවන් පිරිසක් මේ සඳහා බඳවා ගනු ලැබේ.

සම්බන්ධවීම සඳහා හලාවත බංගදෙණිය ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයා හමුවී මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව කෘෂිකර්ම උපදේශිකා සජීවනී ගුණතිලක මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here