බිම්මල් වගාවේ නව සොයා ගැනීම් පිළිබදව යාපනය දිස්ත්‍රික් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව බිම්මල් බෝග නායක මාකදුර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පාලිත රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මේ දිනවල යාපනය තින්නවේලි දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රය සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන කෘෂි ප්‍රදර්ශනයේ දී මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වෙන බව ඒ මහතා සදහන් කළේය.

මාකදුර කෘෂි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී ප්‍රදර්ශන කුටියක් පවත්වයි.

එහිදී බිම්මල් බිම වගා කළ හැකි සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව පාලිත රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේය.

මෙම ක්‍රමය මගින් වියදම අවම කර ගනිමින් හා වගා මාධ්‍ය ගැටලු අවම කර ගනිමින් බිම්මල් වගා කළ හැකි වේ.

එමෙන්ම මාකදුර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සොයා ගත් ගැනඩෝමා නම් ඖෂධීය බිම්මල් විශේෂය පිළිබදව ද ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ද පාලිත රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේය.

එම බිම්මල් ආශ්‍රයෙන් නිපද වූ ඖෂධීය නිෂ්පාදන ගොවීන්ට හදුන්වා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරේ.

මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ ඒකක විසින් සංවිධාන කළ ප්‍රදර්ශන කුටි රැසක් ජනතාවට අවශ්‍ය කෘෂි දැනුම ලබාදීමට කටයුතු කරයි.

ප්‍රදර්ශනය ලබන 23 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here