කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානෝත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට තිබේ.

නොවැම්බර් මස 24 වන දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රදාත්වයෙන් කුණ්ඩසාලය ශ්‍රි ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල පරිශ්‍රෙය්දී මෙය පැවැත්නෙ බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග අංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ කමනි රනතුංග මහත්මිය සදහන් කළාය.

කුණ්ඩසාලය, අගුණකොලපැලැස්ස, පැල්වැහැර, කරපිංච හා වව්නියා යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය හා තාක්ෂණය පිළිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා හෙවත් NVQ 6  පාඨමාලා සම්පූර්ණ කල 2014 -2016 අධ්‍යයන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 216 දෙනෙකු සහ 2015 – 2017 අධ්‍යන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 184 දෙනෙකු සදහා ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය සිදු කරනු ලබයි.

NVQ 5 මට්ටමේ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය හා තාක්ෂණය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ලද 2014 -2015 අධ්‍යයන වර්ෂයට අයත් සිසුන් 131 දෙනෙකු හා 2016 -2017 අධ්‍යයන වර්ෂයට අයත් සිසුන් 198 දෙනෙකු සදහා ද මෙහිදී ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here