කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානෝත්සවය අද (24) කුණ්ඩසාලේ ශ්‍රි ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි.

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රදාත්වයෙන් මෙය පැවැත්වූ අතර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතා ඇතුලු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරු හා නිලධාරිහූ රැසක් මේ සදහා සම්බන්ධ වුහ.

කුණ්ඩසාලය, අගුණකොලපැලැස්ස, පැල්වැහැර, කරපිංච හා වව්නියා යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය හා තාක්ෂණය පිළිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා NVQ 6  වන මට්ටමේ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කල 2014 -2016 අධ්‍යන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 216 දෙනෙකු සහ 2015 – 2017 අධ්‍යන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 184 දෙනෙකු සදහා ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය සිදු කරනු ලැබූහ.

NVQ 5 මට්ටමේ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය හා තාක්ෂණය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ලද 2014 -2015 අධ්‍යන වර්ෂයට අයත් සිසුන් 131 දෙනෙකු හා 2016 -2017 අධ්‍යන වර්ෂයට අයත් සිසුන් 198 දෙනෙකු සදහා ද මෙහිදී ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය සිදු කෙරිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here