කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ තරග විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ.

කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව යටතේ පවතින කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.

ඒ අනුව 2018 – 2019 අධ්‍යන වර්ෂයන් සඳහා සිසුන් 300 දෙනෙකු පමණ බදවා ගැනීමට අපේක්ෂිත බව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුවේ විභාග අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා සීතා වයලට් මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

වසර එක හමාරක කාලයක් මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.

වසරක කාලයක් න්‍යයයාත්මක දැනුම සඳහාද මාස හයක් ආයතනික පුහුණුවක් සඳහාද මේ ඔස්සේ සිසුන් යොමු කරනු ලැබේ.

මෙය ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මට්ටමේ  (NVQ 5) පාඨමාලාවකි.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ගණිතය, භාෂාව, විද්‍යාව යන විෂයයන්ට සම්මාන සහිතව හා තවත් ඕනෑම විෂයයක් සඳහා සම්මානයක් සහිතව සම්මාන හතරක් ඇතුලුව විෂයයන් හයක් සමත්ව තිබීම හා උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා, ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය යන විෂයයන්ගෙන් එක් විෂයයක්වත් සමත්ව තිබීම අයදුම් කිරීම සඳහා මුලික සුදුසුකම් වේ.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 4 වන මට්ටමේ (NVQ 4) කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කරන ලද සිසුන් හටද මේ සඳහා අයදුම් කල හැකිය.

අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 17 – 25 ත් අතර විය යුතු බව විභාග අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා සීතා වයලට් මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

2018 ජනවාරි මස 15 වන දින අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය වේ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here