කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ  පුරප්පාඩු වී ඇති ප්‍රාථමික අර්ධ ශිිල්පීය තනතුරු සදහා මේ දිනවල අයදුම්පත් කැද වේ.

ඒ අනුව පර්යේෂණ උප සහකාර, ගබඩාකරු, යාන්ත්‍රික ශිල්පී, වඩුකරු, විදුලි ශිල්පී, යන්ත්‍රාගාර උපස්තායක, මී මැසි පාලක, බීජකරු හා කාර්මික ශිල්පී යන තනතුරු සදහා අයදුම්පත් කැදවන බව දෙපාර්තමේන්තුවේ බදවා ගැනීම් අංශය කියා සිටී.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී විෂයන් 06කට නොඅඩුව යටත් පිරිසෙයින් සම්මාන 02 ක් ඇති අයට මේ සදහා අයදුම් කළ හැකිය.

එමෙන්ම වෘත්තීය කුසලතාවන් ලෙස NVQ අවම වශයෙන් දෙවන මට්ටම ලබාගෙන තිබීම හෝ ඒ සමාන වෘත්තීය මට්ටමක් ලබා තිබිය යුතු වේ.

මේ පිළිබද වැඩිදුර තොරතරු www.doa.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

අයදුම්පත් කැදවන අවසාන දිනය 2019.07.05 දින වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here