කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගිින් ක්‍රියාවට නංවනු ලබන පොකුරු ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රථම පොකුරු ගම්මානය ලෙස වැල් දොඩම් ගම්මානයක්  බුත්තල ප්‍රෙද්ශයේ දී ආරම්භ කෙරිනි.

ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපත්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘතිය මඟින් පොකුරු ගම්මාන පිහිටුවීම දිවයින පුරා සිදු කිරීමට නියමිතය.

බුත්තල ප්‍රෙද්ශයේ වැල් දොඩම් වගා කිරීම සඳහා ගොවි මහතුන් 100 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක්  සංවිධාන වී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

එක් ගොවියෙකු සඳහා වැල් දොඩම් වගා කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ හයක පමණ අවශ්‍ය පැළ, ද්‍රව්‍යයන් සහ උපකරණ ලබාදීමට කටයුතු කළ බව ද අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් කියා සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here