කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය , කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන රැසක් එක්ව සංවිධාන කරන ජාතික  ආහාර  නිෂ්පාදන වගා සංග්‍රාම වැඩසටහන සමග කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තරුණ ගොවි සමාජ ද එක්ව තිබේ.

තරුණ ගොවි සමාජ මූලස්ථානයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කේ.බී ගුණරත්න මහතා සදහන් කළේ දිවයිනේ සියළු දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටුවා ඇති තරුණ ගොවි සමාජ වැඩසටහන සදහා එක්ව ඇති බවය.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වප් මගුල් උත්සව සාර්ථක කර ගැනීම සදහා තරුණ ගොවි සමාජ සාමාජිකයන්ගේ දායකත්වය හිමිව තිබේ.

රජය විසින් ආරම්භ කරන ඇති ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහනට තරුණ දායකත්වය ලබා දීම හා තරුණ ප්‍රජාව  තුළ කෘෂිකර්මය පිළිබද උනන්දුව වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් තරුණ ගොවි සමාජ මෙම වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ කළ බව ගුණරත්න මහතා පැවසීය.

මේ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන පාසලට කෘෂි බිමක් වැඩසටහන සදහා ද තරැණ ගොවි සමාජ සිය දායකත්වය ලබා දී තිබේ.

ඔක්තෝබර් 10 වන දින ආරම්භ කළ මෙම වැඩසටහන නොවැම්බර් 05 වන දින දක්වා පැවැත්වේ.

ඒ අනුව සිංහල, දමිල ,මුස්ලිම් සෑම පාසලකම පාසල් ගෙවත්තක් ඇති කර ඒ සදහා පාසල් දරුවන් යොමු කිරීම, බීජ ලබාදීම මෙන්ම උපදෙස් ලබාදීම ද තරුණ ගොවි සමාජ හරහා සිදු කරන බව සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කේ.බී ගුණරත්න මශතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here