කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂි විද්‍යාලවල කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සදහා  අයදුම්පත් කැඳවීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය පසුගිය 12  වනදා නිකුත් කෙරිණි.

වසර එක හමාරක පාඨමාලාවක් ‍වන මෙය වසරක කාලයක් න්‍යයයාත්මක දැනුම සඳහාද මාස හයක් ආයතනික පුහුණුවක් සඳහාද සිසුන් යොමු කරවන පාඨමාලාවකි.

මෙය ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මට්ටමේ  (NVQ 5) පාඨමාලාවක් වන අතර මෙවර අයදුම්පත් කැදවා ඇත්තේ බිබිල , ලබුදූව, පරන්තන්, අනුරාධුපර, වාරියපොළ යන කෘෂි විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම සදහාය.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ගණිතය, භාෂාව, විද්‍යාව යන විෂයයන්ට සම්මාන සහිතව හා තවත් ඕනෑම විෂයයක් සඳහා සම්මානයක් සහිතව සම්මාන හතරක් ඇතුලුව විෂයයන් හයක් සමත්ව තිබීම හා උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා, ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය යන විෂයයන්ගෙන් එක් විෂයයක්වත් සමත්ව තිබීම අයදුම් කිරීම සඳහා මුලික සුදුසුකම් වේ.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 4 වන මට්ටමේ (NVQ 4) කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කරන ලද සිසුන් හටද මේ සඳහා අයදුම් කල හැකිය.

එමෙන්ම ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයක් ලෙස හදාරා ඇති අයට ද පාඨමාලාව සදහා අයදුම් කළ හැකිය.

2018 නොවැම්බර් මස 12 වන දිනෙන් අයදුම්පත් භාර ගැනීම අවසන් වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here