බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කඩිනම් ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ වසර තුළ ගොවිපල් සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් දියත් කරන ලදී.

බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය යටතේ ගොවිපල් 27ක් පවතී.

එම ගොවිපල්හී  ජල සම්පාදන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම,

යාන්ත්‍රීකරණය උපයෝගී කර ගනිමින් කඩිනමින් බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම,

ගොවිපල් ඉඩම් සංවර්ධනය,

ගොඩනැගිලි ගබඩා ආදියෙහි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය,

ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවිය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම ආදි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කල බව එම මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.අයි. වීරසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මහඉලුප්පල්ලම ගොවිපළ සදහා බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක්ද පරන්තන්, මුරුන්කන්, පොළොන්නරුව, බටඅත හා මිද්දෙණිය යන ගොවිපල් සදහා ජල ඇළ මාර්ගයන් සංවර්ධන කටයුතුද මේ යටතේ සිදුවිය.

බීජ සැකසීම් කටයුතු යාන්ත්‍රීකරණය කිරීමේ මූලික පියවරක් වශයෙන් මහඉලුප්පල්ලම හා පොළොන්නරුව ගොවිපල් තුළ එය ක්‍රියාවට නංවන ලදී.

අර්තාපල් නිෂ්පාදන ගොවිපල් පහක් නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන අතර එහි බිම් සැකසීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීම සදහා නව උපාංග සහිත ට්‍රැක්ටර් හයක් මිළදී ගැනීම සදහාද කටයුතු කර තිබේ.

පොළොන්නරුව, ඉගිනිපිටිය හා මිද්දෙණිය බීජ ගොවිපල් සදහා නව මෙහෙයුම් කාර්යාලයන් ස්ථාපිත කළ අතර තෙල්ජ්ජවිල නව නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ බිජ කාර්යාලයක්ද මේ යටතේ පිහිටුවන ලදී.

එමෙන්ම බීජ වල ගුණාත්මය හීන නොවන අයුරින් ගොවි ජනතාව වෙත ලබා දිම සදහා පරන්තන් හා බතලගොඩ යන අලෙවිසැල් සදහා සීතාගාර පහසුකම් යටතේ බීජ ගබඩා කිරීමේ පහසුකම්ද මෙම වසර තුළ ස්ථාපිත කළ බව බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.අයි. වීරසේකර මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here