ගොවීන් වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර වගා භූමියේ පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදය පිළිබදව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

තම වගා භූමියේ සියයට 60 කට වඩා වැඩි බෑවුමක් ඇත් නම් ගොවීන් එළවළු , කව්පි, මුං, අල බෝග වැනි වාර්ෂික බෝගයන් වගා කිරීම සිදු නොකළ යුතු බව එම මධයස්ථානයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ එම්.ඒ.කේ.මුණසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

එම බෝග වගා කිරීමේදී පස සොදා යාමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි බැවින් එලෙස වගා කිරීම් නුසුදුසු බව ඒ මහතා සදහන් කළේය.

එවැනි භූමියක බහු වාර්ෂික බොග වගා කිරීම සදහා ගොවීන්ට අවස්ථාව ඇති බව ද මුණසිංහ මහතා කියා සිටියේය.

එමෙන්ම පාංශු ඛාදනය තීව්‍ර නොකරන  සුදුසු ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් වගා භූමියට යොදා ගැනීම පිළිබදව ගොවි මහතුන් අවධානය යොමු කළ යුතු බව අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරයා සදහන් කළේය.

වගාව සදහා පාංශු පෝෂක හෙවත් පොහොර වර්ග භාවිතයේදී හැකි සෑම විටම කාබනික පොහොර යොදා ගැනීමෙන් පස ආරක්ෂා කර ගත හැකි බව එම්.ඒ.කේ මුණසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම, පස පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතරුව අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය තීරණය කර යොදා ගැනීම තුළින් ද පස සංරක්ෂණය සිදු කර ගත හැකි බව ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here