පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබදව නිළධාරීන් හා ගොවීන් දැනුවත් කිරීම සදහා පාංශු සංරක්ෂණ දැනුම සන්නිවේදනය කරන මධ්‍යස්ථානයක් කුණ්ඩසාලයේදී විවෘත විය.

මෙය පාංශු සංරක්ෂණ දැනුම කේන්ද්‍රය නමින් හදුන්වනු ලැබේ.

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ පළමු වන දැනුම කේන්ද්‍රය මෙය බව ස්වභාවික සම්පත් කලමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.කේ. ජයතිස්ස මහතා ප්‍රකාශ ‍කළේය.

එමෙන්ම ස්වභාවික සම්පත් පර්යේෂණ හා පාංශු සංරක්ෂණ ආදර්ශන ඒකකයක්ද කුණ්ඩසාලය ප්‍රදේශයේදී විවෘත විය.

මෙය අක්කර දහයක ප්‍රදර්ශන ක්ෂේත්‍රයකින් යුක්තවේ.

මෙම ඒකකය උපයෝගී කර ගනිමින් පාංශු ඛාදනයට අදාල පර්යේෂණයන් ඉදියේදී සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත බවද සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පී.ජී.කේ. ජයතිස්ස මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතා අතින් මෙම කාර්යාලයයන් විවෘත වූ අතර මේ සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හා නිලධාරීහූ රැසක් සම්බන්ධ වුහ.

මෙම ස්වභාවික සම්පත් පර්යේෂණ හා පාංශු සංරක්ෂණ ආදර්ශන ඒකකය හා දැනුම කේන්ද්‍රය පසුගිය 18 වන දින විවෘත කල අතර ස්වභාවික සම්පත් කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය යටතේ මෙම කාර්යාලයන් ක්‍රියාත්මකවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here