නව බතල ප්‍රබේදයක් මෙරට ගොවීන්ට හදුන්වාදීම සදහා පර්යේෂණ සිදු කරමින් පවතින බව මාකදුර ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා ජයන්ති ප්‍රේමවර්ධන මහත්මිය සදහන් කළාය.

මෙම සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සමග සම්බන්ධව ඇති අනෙකුත් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථාන සමග සම්බන්ධව මෙම පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරන බව ඒ මහත්මිය කියා සිටියාය.

ඒ අනුව පසුගිය දා  කල්පිටිය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය සමග ඒකාබද්ධව කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ මෙම බතල වර්ගය වගා කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබද සොයා බැලීම සදහා ක්ෂේත්‍ර දිනයක් ද පැවැත්විණ.

බතල අලයේ මැද දම් පැහැති මෙම නව බතල ප්‍රබේදය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හදුන්වා දී ඇති අනෙකුත් බතල ප්‍රබේදයන් සමග වගා කර එහි සාර්ථකත්වය හදුනාගන්නා බව ද ජයන්ති ප්‍රෙමවර්ධන මහත්මිය සදහන් කළාය.

මූලික පර්යේෂණ කටයුතු සාර්ථක වුවහොත් ඉදිරියේදී මෙම නව බතල ප්‍රබේදය ගොවීන් වෙත හදුන්වා දීම සදහා පියවර ගන්නා බව ද ඒ මහත්මිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here