කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී ඩිප්ලෝමා ප‍්‍රදානෝත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.

නොවැම්බර් මස 09 වන දින ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්ගේ ප‍්‍රදානත්වයෙන් කුණ්ඩසාලේ ශී‍්‍ර ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල ශ‍්‍රවනාගාරයේදී පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා සැසි දෙකක් ලෙස පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතය.

ඒ අනුව කුණ්ඩසාලේ, අගුණකොපැලැස්ස, පැල්වෙහෙර, කරපිංච හා වව්නියා යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හී කෘෂිකර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා හෙවත් NVQ 6 මට්ටම සම්පූර්ණ කරන ලද 2016 – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 274 දෙනෙකු සඳහාද NVQ 5 මට්ටමේ කෘෂිකර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ලද අනුරාධපුර, බිබිල, පාලමුණේ, පරන්තන්, වාරියපොළ හා ලබුදූව යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්ට අයත් 2017 – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂයන්ට අයත් සිසුන් 145 දෙනෙකු සඳහාද මෙහිදි ඩිප්ලෝමා ප‍්‍රදානය සිදු කිරීමට නියමිතය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here