කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳව උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2019 / 2020 අධ්‍යන වර්ෂයන් සඳහා සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ තරඟ විභාගයන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

මෙය ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 06 වන මට්ටමේ පාඨමාලාවකි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අගුණකොලපැලැස්ස, කරපිංච, කුණඩසාලේ, පැල්වැහැර සහ වව්නියා යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන් පහ සඳහා මෙම සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සිංහල හෝ දෙමළ භාෂාව, ගණිතය හා විද්‍යාව යන විෂයයන් තුනට අනිවාර්යයෙන් සම්මාන සාමාර්ථයන් සහිතව තවත් එක් විෂයයක් සඳහා සම්මානයක් සහිතව දෙවරකට වඩා නොවැඩි වාර ගනණකදී තවත් විෂයයන් හයක් සහිතව සමත්ව තිබීම.

අපොස උසස් පෙළ විභාගයේදී ජීව විද්‍යාව විෂය ධාරාව හෝ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙන් එක් විෂයයක් වත් සමත්ව තිබීම අයදුම් කිරීම සඳහා මූලික සුදුසුකම් වේ.

උසස් පෙළ විභාගයේදී විෂයයන් තුනම සමත්ව තිබෙන අයදුම්කරුවන් සඳහා තෝරා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛත්වයක් හිමි වේ.

කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන් තුල වසර දෙකක න්‍යයායාත්මක හා ප්‍රයෝගික පුහුණුවකින් අනතුරුව මාස 06ක රැකියාස්ථ පුහුණුවක් සඳහා මෙම සිසුන් යොමු කරනු ලැබේ.

එම පුහුණුවෙන් අනතුරුව තෘතීයිය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 06 වන මට්ටමේ සහතිකයක් ඔවුන් හට නිකුත් කෙරේ.

වයස අවුරුදු 17ත් 25ත් අතර සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද සිසුන් හට මේ සඳහා අයදුම් කල හැකි බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා අමිතා ජයවර්ධන මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

2018 මැයි මස 21 වන දිනට පෙර මේ සඳහා අයදුම්පත් යොමු කල යුතුය.

වැඩි විස්තර සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දුරකතන අංක 081 23 88 341 අංකයෙන් විභාග අංශය ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here